Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami na terenie Polski i Słowacji

Regulamin przetargów

Wróć do listy stron


REGULAMIN PRZETARGU NA SPRZEDAŻ  NIERUCHOMOŚCI

 

I. Zasady ogólne.

 1. Regulamin przetargu na sprzedaż nieruchomości zwany dalej Regulaminem określa tryb przygotowywania, organizacji i przeprowadzania przetargu na sprzedaż nieruchomości organizowanego przez Organizatora.
 2. Podstawę prawną niniejszego przetargu stanowią art. 70 1 - 70 5 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
 3. Organizatorem jest Baterslo Sp z.o.o.  z    z siedzibą w Czernikowie ul. Polna 17c  87-640 Czernikowo
 4. Przetarg ma na celu zawarcie umowy sprzedaży nieruchomości.
 5. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż prawa własności nieruchomości  podanej w konkretnym ogłoszeniu wystawionym i upublicznionym przez Organizatora przetargu
 6. Dokumentacja zawierająca szczegółowy opis nieruchomości określonej w pkt 5 znajduje się do wglądu w siedzibie Organizatora w  Czernikowie ul. Polna 17 C  87-640 Czernikowo
 7. Organizator w odniesieniu do nieruchomości:
 1. ustala formę przetargu, cenę wywoławczą nieruchomości oraz wysokość wadium,
 2. ogłasza przetarg na zbycie nieruchomości,
 3. powołuje komisję przetargową do przeprowadzenia przetargu.
 1. W miejscu wyznaczonym do przeprowadzenia przetargu w trakcie prowadzenia przetargu, z wyłączeniem części niejawnej w przetargach pisemnych, oprócz członków komisji przetargowej i osoby obsługującej przetarg mogą przebywać uczestnicy przetargów (osoby, które wpłaciły wadium).

II. Zasady uczestnictwa w przetargu

 1. W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, którym przepisy prawa powszechnie obowiązującego przyznają zdolność prawną – osobiście lub poprzez pełnomocników.
 2. W przypadku osób fizycznych pozostających w związku małżeńskim, w którym obowiązuje ustrój ustawowej wspólności majątkowej do przetargu startują oboje małżonkowie lub jedno z małżonków, jeżeli posiada notarialne pełnomocnictwo do dokonania określonej czynności prawnej.
 3. Cudzoziemcy mogą uczestniczyć w przetargu na zasadach określonych przepisami o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców. W przypadku, gdy nabycie nieruchomości nie wymaga zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, nabywca będący cudzoziemcem będzie zobowiązany do złożenia oświadczenia w tym zakresie.
 4. Pełnomocnictwa składane w przetargu winny mieć formę aktu notarialnego.
 5. W przetargu mogą brać udział osoby opisane w ustępach poprzedzających, które:
 1. wniosą wadium w wysokości, terminie i formie określonych w ogłoszeniu przetargu,
 2. złożą ofertę zgodnie z wymogami określonymi w Regulaminie i ogłoszeniu o przetargu.
 1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, z zastrzeżeniem pkt 8, i powinna spełniać następujące wymogi:
 1. Oferta musi być sporządzona w jednym egzemplarzu zgodnie z załączonym do Regulaminu wzorem oraz przesłana listem poleconym na adres :  Rujna i Cieciura Spółka Partnerska Radców Prawnych ul. Fałata 15/1 87-100 Toruń
 2. Wszystkie zapisane strony oferty powinny być ponumerowane, a zapisane strony powinny być parafowane przez osobę reprezentującą oferenta,
 3. Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedłożone w formie oryginałów lub notarialnie poświadczonych za zgodność z oryginałem (Organizator może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez oferenta kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości co do jej prawdziwości, a Organizator nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób),
 4. Oferta musi być podpisana przez oferenta lub osobę upoważnioną do reprezentowania oferenta,
 5. W przypadku gdy oferent jest reprezentowany przez pełnomocnika należy załączyć pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego,
 6. Oferta powinna zawierać: imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta, adres korespondencyjny, numer rachunku bankowego, na który wadium ma być zwrócone w przypadku, którym mowa w rozdziale V pkt 4,
 7. w przypadku, gdy oferentem jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa powszechnie obowiązującego przyznają zdolność prawną – należy załączyć odpis z właściwego rejestru wraz z oświadczeniem osoby/osób uprawnionych do reprezentacji, że dane zawarte w rejestrze są aktualne,
 8. należy załączyć oświadczenie, iż oferent akceptuje stan techniczny i prawny nieruchomości oraz zapoznał się z niniejszym Regulaminem i akceptuje je bez zastrzeżeń,
 9. w przypadku cudzoziemców – należy załączyć kopię promesy albo zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu albo oświadczenie, że zgoda taka nie jest wymagana, wraz z podaniem podstawy prawnej,
 10. do oferty należy załączyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb przeprowadzenia przetargu.
 1. Wzór oferty stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 2. Dokumenty składane w postępowaniu przetargowym sporządzone w języku innym niż polski powinny być przedkładane wraz z uwierzytelnionym tłumaczeniem na język polski. Zagraniczne dokumenty urzędowe przedkładane w toku procedury przetargowej powinny spełniać wymogi co do legalizacji (apostille) oraz powinny być poświadczone przez właściwy Konsulat/Ambasadę RP, chyba że przepisy prawa lub umowy międzynarodowe stanowią inaczej.
 3. Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
 4. Organizator przetargu może wezwać w wyznaczonym przez siebie terminie do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń i dokumentów załączonych do oferty.

III. Organizacja przetargów i zasady postępowania komisji przetargowej.

 1. Przetarg na sprzedaż nieruchomości przeprowadza Organizator.
 2. Ogłoszenie o przetargu jest podawane do publicznej wiadomości poprzez publikację w prasie ogólnopolskiej oraz w internecie.
 3. Przetarg przeprowadza komisja przetargowa w składzie : Paweł Cieciura

 

 1. Wszelkie rozstrzygnięcia należące do kompetencji komisji przetargowej w tym rozstrzygnięcie przetargu zapadają większością głosów. W przypadku równej liczby głosów za i przeciw decydujący jest głos przewodniczącego komisji przetargowej.
 2. Głosowanie odbywa się bez udziału uczestników przetargu.
 3. W pracach komisji przetargowych nie mogą uczestniczyć :
 1. oferenci,
 2. osoby, których bliscy (małżonkowie, rodzeństwo, zstępni oraz wstępni do drugiego stopnia włącznie, dzieci przysposobione) są oferentami,
 3. osoby pozostające w takim stosunku prawnym lub faktycznym z oferentem, który uzasadniałby wątpliwości co do ich bezstronności w pracach komisji.
 1. Oferent może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
 2. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 3. Ofertę należy złożyć listem poleconym na adres ; Baterslo Sp z.o.o. ul. Polna 17 C 87-640 Czernikowo
 4. Oferty należy składać w odpowiednio zabezpieczonej kopercie lub innym opakowaniu zaadresowanym do siedziby Organizatora wskazanej w pkt 10 z dopiskiem „ Przetarg na sprzedaż nieruchomości ………………….. – nie otwierać przed …………….  godz. ………..”
 5. Organizator przetargu nie bierze odpowiedzialności za skutki braku zachowania powyższych warunków przez Oferentów.
 6. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Organizatora wskazanej w pkt 10 w dniu ……….. w godz. ……………
 7. Przetarg składa się z części jawnej i niejawnej.
 8. Część jawna przetargu odbywa się w obecności Oferentów, w trakcie której komisja przetargowa:
 1. stwierdza prawidłowość ogłoszenia przetargu,
 2. ustala liczbę otrzymanych ofert,
 3. przyjmuje wyjaśnienia lub oświadczenia zgłoszone przez oferenta,
 4. otwiera koperty z ofertami podając:

- nazwę i adres Oferenta którego oferta jest otwierana

- poszczególne ceny za sprzedaż.         

 1. Komisja przetargowa odmawia zakwalifikowania ofert do części niejawnej przetargu, jeżeli zostały złożone po wyznaczonym terminie.
 2. W części niejawnej przetargu komisja:
 1. dokonuje szczegółowej analizy ofert pod względem ważności złożonych oświadczeń i dokumentów, zgodności z treścią Regulaminu, po czym dokonuje oceny zakwalifikowanych jako prawidłowe ofert i wybiera najkorzystniejszą z nich lub ustala, że żadna z ofert nie nadaje się do przyjęcia,
 2. sporządza i podpisuje protokół, (data podpisania protokołu jest datą zakończenia przetargu),
 3. o wynikach przetargu zawiadamia niezwłocznie wszystkich oferentów na piśmie. Oferent, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza na podstawie kryteriów określonych w Regulaminie zostanie dodatkowo powiadomiony o terminie i miejscu podpisania umowy.
 4. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru oferty.
   

IV. Kryteria i sposób oceny ofert

 1. Ofertą najkorzystniejszą jest oferta wskazująca najwyższą cenę .
 2. Przetarg jest ważny, choćby wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca warunki określone w ogłoszeniu i Regulaminie.
 3. Jeżeli nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z powodu uzyskania przez kilka ofert takiej samej liczby punktów na podstawie kryteriów określonych w Regulaminie, komisja przetargowa wzywa każdego z tych oferentów do złożenia w określonym terminie dodatkowej oferty i dokonuje oceny ofert na podstawie kryteriów określonych w Regulaminie.
 4. W przypadku uchylania się oferenta, którego oferta została wybrana od zawarcia umowy przez okres dłuższy niż 7 dni, Organizator jest uprawniony do wyboru oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert przetargowych.
 5. Organizator może zamknąć przetarg bez dokonania wyboru oferty.
 6. Oferenci są związani ofertą 30 dni od dnia otwarcia ofert.
 7. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu oraz zmiany warunków przetargu. Odwołanie przetargu może nastąpić bez podania przyczyn w każdym czasie.
 8. Zmiana warunków przetargu nie może nastąpić w terminie późniejszym niż na 5 dni poprzedzających otwarcie ofert.
 9. Uczestnik przetargu może zaskarżyć czynności związane z wyborem oferenta do Organizatora przetargu. Skargę pisemną wnosi się najpóźniej w terminie 3 dni od dnia zawiadomienia o wynikach przetargu. Skargę uważa się za wniesioną z chwilą, gdy dotarła ona do organizatora przetargu w taki sposób, że mógł zapoznać się z jej treścią. W przypadku wniesienia skargi dalsze czynności związane z zakończeniem przetargu ulegają wstrzymaniu, a okres związania z ofertą ulega zawieszeniu. Organizator rozstrzyga skargę w terminie do 7 dni, rozstrzygnięcie Organizatora jest ostateczne.

 

V. Przyjmowanie, rozliczanie i zwrot wadium wniesionego przez uczestników przetargów.

 1. Wadium wnoszone jest w walucie polskiej przelewem środków pieniężnych na wskazany w ogłoszeniu rachunek.
 2. Wadium ustalone jest w wysokości nie mniejszej niż 5% i nie większej niż 20% ceny wywoławczej.
 3. Wadium osoby wygrywającej przetarg nie podlega zwrotowi, ponieważ jest zaliczane na poczet ceny sprzedaży nieruchomości.
 4. Pozostałym oferentom wadium zwraca się niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni roboczych po zakończeniu przetargu na rachunki wskazane przez oferentów.
 5. W przypadku unieważnienia lub odwołania przetargu wadium zwraca się w sposób określony w punkcie 4.
 6. W przypadku jeżeli oferent, który przetarg wygrał nie przystąpi w wyznaczonym terminie albo odstąpi od zawarcia umowy w formie aktu notarialnego następuje przepadek wadium na rzecz Ogłaszającego, a przetarg czyni niebyłym (z zastrzeżeniem IV pkt 4).

 

VI. Zawarcie umowy i postanowienia końcowe.

 1. Nie później niż na 2 dni przed dniem podpisania umowy sprzedaży nieruchomości, nabywca nieruchomości zobowiązany jest zapłacić, jednorazowo, cenę nabycia nieruchomości pomniejszoną o wadium .Nie uiszczenie tej kwoty spowoduje odstąpienie od zawarcia umowy.
 2. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek nabywcy wyłonionego w przetargu termin zawarcia umowy może zostać przedłużony.
 3. Koszty sporządzenia umowy sprzedaży nieruchomości ponosi nabywca nieruchomości (opłaty notarialne, skarbowe i sądowe).
 4. Spory na tle wykonywania zobowiązań wynikających z treści niniejszego Regulaminu poddaje się pod rozstrzygniecie Sądu właściwego dla siedziby Organizatora.
 5. Każdy z oferentów jest związany treścią niniejszego Regulaminu, przystępując do przetargu akceptuje warunki Regulaminu.

 

 

 

 

Załącznik  nr 1 Regulaminu przeprowadzania przetargu sprzedaży nieruchomości

Wzór oferty

OFERTA

w przetargu pisemnym na sprzedaż nieruchomości organizowany przez ………………………

W odpowiedzi na ogłoszenie, działając w imieniu  i na rzecz …………………………………………… składam ofertę na zakup nieruchomości położonej w ……………………….……………………………………. ………………………………..KW nr ……………………………. w niżej określonym zakresie przedmiotowym i cenowym:

Imię i nazwisko/nazwa firmy: ____________________________________________________

Siedziba: ____________________________________________________________________

Adres korespondencyjny: _______________________________________________________

PESEL: ______________________________________________________________________

NIP: ________________________________________________________________________

REGON: _____________________________________________________________________

Nr KRS: _____________________________________________________________________

Numer telefonu kontaktowego: __________________________________________________

Adres e-mail: ________________________________________________________________

Nieruchomość:__________________________________________________________________________________________________________________________________________Cena wywoławcza: _________________ zł netto

Wadium: ______________ zł

Cena oferty: ________________________________________________________________

Oświadczam, że:

a) Zapoznałem/am się z Regulaminem w zakresie przeprowadzania przetargu na  sprzedaż nieruchomości oraz ogłoszeniem przetargu oraz akceptuję je bez zastrzeżeń,

b) Znany mi jest stan techniczny nieruchomości oraz go akceptuję i nie będę wnosił/a żadnych roszczeń z tego tytułu w stosunku do sprzedającego,

c) W przypadku przyjęcia złożonej oferty zobowiązuję się do zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości w ustalonym terminie, uiszczenia ceny nieruchomości

d) Wadium należy zwrócić na rachunek bankowy: ________________________________.

 

Załączniki:

 1. __________________________________
 2. __________________________________
 3. __________________________________
 4. __________________________________

 

 

_______________________________

Data i podpis

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Organizator – Baterslo Sp .z.o.o.
 2. kontakt z Organizatorem tel. :609 500 934 email: baterslo@wp.pl
 3. Pozyskane dane osobowe przetwarzane są w sposób zgodny z przepisami regulującymi przetwarzanie danych osobowych, w szczególności z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. U. UE. L. z 2016 roku Nr 119, str. 1) – dalej „RODO” oraz przepisami krajowymi, w tym z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 208 r., poz. 1000 z późn. zm.).
 4. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz Organizatora. Przekazanie danych odbywa się na podstawie pisemnej umowy powierzenia bądź na podstawie przepisów prawa krajowego.
 5. Pozyskane dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 6. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia realizacji umowy - na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO oraz realizacji obowiązku prawnego wynikającego z obowiązujących przepisów prawa - art. 6. Ust. 1 lit. c) RODO.
 7. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zrealizowania celu, dla którego są zbierane.
 8. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do cofnięcia udzielonej zgody, przy czym cofnięcie udzielonej zgody nie wpływa na ważność przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 10. Dane osobowe zebrane w związku z wykonywaniem umowy oraz w związku z wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa Administrator przetwarza do czasu upływu terminów przedawnienia roszczeń wynikających między innymi z przepisów prawa podatkowego, kodeksu cywilnego, przepisów prawa pracy lub ustawy o rachunkowości.
 11. Dane osobowe zebrane w celu realizowania prawnie uzasadnionych interesów Administratora przetwarzane są do czasu zrealizowania powyższych interesów.
 12. Dane osobowe zebrane na podstawie udzielonej przez Państwa zgody przetwarzane są do momentu wycofania zgody na przetwarzanie. Po cofnięciu zgody bądź po upływie uprawnionego okresu przechowywania danych osobowych wskazanych powyżej, dane osobowe zostaną trwale usunięte z nośników, na których były przetwarzane.
 13. Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przetwarzaniem z naruszeniem prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

 

Niniejszy obowiązek otrzymałem/-am:

 

____________________________

Data i podpis

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.Rozumiem
Back to top